Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecné ustanovení

Následující obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím: Naturu s. r. o., IČ: 54973236, Sklenárova 1365/36, Bratislava – městská část Ružinov 821 09, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: sro, vložka číslo: 44925/S (dále jen „prodávající“) a kupujícím. Předmětem této smlouvy je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Naturu s. r. o., IČ: 54973236, Sklenárova 1365/36, Bratislava – městská část Ružinov 821 09, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: sro, vložka číslo: 44925/S

DIČ: 2121833241
IČ DPH: SK2121833241

Bankovní spojení:

Provoz: Bystrická 27, Bratislava – Devínska Nová Ves,  841 07

E-mail: shop@naturu.cz

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava   

Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě uzavření kupní smlouvy v písemné formě, ve které budou dohodnuté podmínky odchylné od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Nově dohodnuté obchodní podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby apod.)

1.2. Pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek se doplňkovou smlouvou rozumí smlouva, při které kupující nabývá zboží nebo je mu poskytována služba, která souvisí s předmětem dané kupní smlouvy, pokud je dodáváno zboží nebo poskytovaná služba prodávajícím nebo třetí stranou na základě jejich dohody.

1.3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, která je provozována prodávajícím, obsahuje i daň z přidané hodnoty ve stanovené výši dle platného právního předpisu České republiky. Nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny obchodní a jiné akce platí do vyprodání zásob, pokud u daného zboží není uvedeno jinak.

1.4. Právem prodávajícího je kdykoli upravit prodejní cenu zboží, která je uvedena na internetové stránce elektronického obchodu, v provozu prodávajícího. Taková změna se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva se uzavírá na základě návrhu, který zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, kterému zaslal návrh na její uzavření. Předmětem smlouvy je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označenému kupujícím za kupní cenu a za podmínek, uvedených v této objednávce (dále jen „objednávka“).

2.2. Po odeslání objednávky bude zaslána na e-mailovou adresu automaticky generovaná zpráva o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „potvrzení o doručení objednávky“). V případě potřeby mohou být na e-mailovou adresu kupujícího zaslány veškeré dodatečné informace ohledně jeho objednávky.

2.3. Potvrzení o doručení objednávky obsahuje informace o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka a je zároveň akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy (dále jen „akceptace objednávky“).

2.4. Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu dopravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží kupujícímu, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), popřípadě i jiné potřebné údaje.

2.5. K uzavření kupní smlouvy dochází po obdržení akceptace objednávky elektronickou nebo písemnou formou.

2.6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek, a to tak, že:

 1. o hlavních vlastnostech zboží nebo povaze služby, a to v rozsahu odpovídajícím použitému komunikačnímu prostředku a zboží nebo službě, informoval na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího,
 2. o obchodním jménu a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 3. o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má, informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 4. o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 5. o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo nelze-li vzhledem k povaze zboží nebo služby cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož i o nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem, o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit,  informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 6. o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů, kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 7. o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 3.10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 8. o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 9. o informaci, že pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, bude nést náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 2. 3 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“), a pokud odstoupí od kupní smlouvy, také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty, informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 10. o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o službách poté, co o udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 11. o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 12. o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby dle ust. § 622 a 623 Občanského zákoníku informoval v čl. 622. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 13. o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad, než stanoví ust. § 502 Občanského zákoníku, pokud ji poskytuje výrobce nebo prodávající, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud je taková pomoc poskytuje, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 502. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 14. o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může kupující s nimi seznámit nebo získat jejich znění, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 15. o délce trvání smlouvy, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo se jedná o smlouvu, u které se automaticky prodlužuje její platnost, také informaci o podmínkách vypovězení smlouvy, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 16. o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 17. o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční jistotu na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 18. o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, pokud je to vhodné, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 19. o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud je to vhodné, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 20. o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 21. o potřebných úkonech k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 22. o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 23. o tom, že jazykem nabízeným k uzavření smlouvy je český jazyk, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.7. Pokud prodávající nesplnil svou informační povinnost dle bodu 2.6. písmene e) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

 1. a) v případě potvrzení objednávky formou akceptace je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, lhůtě, kvalitě a zabalit je a zajistit přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
 2. b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
 3. c) zaslat potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, jako například přes e-mail. Potvrzení je povinen zaslat neprodleně a musí obsahovat všechny informace uvedené v 2.6. včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.
 4. d) nejpozději spolu se zbožím předat kupujícímu v elektronické nebo písemné formě všechny potřebné doklady k převzetí a užívání zakoupeného zboží a rovněž další doklady, které jsou předepsány platnými právními předpisy České republiky jako například návod v českém jazyce, dodací list, záruční list a daňový doklad.

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží.

3.3. V případě nedostupnosti zboží nebo vyprodání zásob, pokud není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě, určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je povinností prodávajícího nabídnout kupujícímu náhradní plnění, popřípadě možnost odstoupení od kupní smlouvy pro kupujícího (storno objednávky). Odstoupení od kupní smlouvy nebo storno objednávky je možné zasláním e-mailu kupujícímu. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím nebo její části, je povinností prodávajícího vrátit všechny platby, a tedy již uhrazenou kupní cenu nebo její část, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy, resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě uhrazení kupní ceny kupujícím nebo její části, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Prodávající seznámil kupujícího o povinnosti zaplatit kupní cenu. Tato povinnost je součástí objednávky.

4.2. Práva kupujícího: Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami.

4.3. Povinnosti kupujícího:

 1. a) zaplatit dohodnutou kupní cenu prodávajícímu ve sjednané lhůtě splatnosti, včetně nákladů za doručení objednaného zboží,
 2. b) převzít zboží, které bylo objednáno a dodáno
 3. c) v dodacím listu potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. U každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu je uvedena obvyklá dostupnost zboží i s termínem jeho expedice.

5.2. Prodávající je povinen dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud se strany nedohodly v kupní smlouvě jinak. Pokud tuto povinnost prodávající nesplnil, může jej kupující vyzvat, aby dodal věc v jím určené přiměřené dodatečné lhůtě. Nedojde-li k dodání věci ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty k dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.

5.4. Povinností kupujícího je převzít zboží na dohodnutém místě, dle kupní smlouvy nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „místo“). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím, dohodnuté v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „Časový rozsah“).

5.5. Pokud prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo a v časovém rozsahu, je povinností kupujícího převzít zboží osobně nebo zajistit převzetí zboží osobou zmocněnou kupujícím. Kupující je povinen podepsat protokol o zaplacení kupní ceny, o doručení a předání zboží. Povinností třetí osoby zmocněné k převzetí zboží je předložit prodávajícímu kopii akceptace objednávky. Okamžikem doručení zboží kupujícímu se zboží považuje za dodané. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím a podepsání protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím.

5.6. Kupující může zkontrolovat obsah zásilky, obal zboží i zboží, ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího, například kurýra. Pokud bude zjištěna vada zboží, je povinností zástupce prodávajícího umožnit kupujícímu vyhotovení záznamu o povaze a rozsahu vady zboží, správnost potvrdí zástupce prodávajícího. S takto pořízeným záznamem, doručeným prodávajícímu může kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo jím určené osoby. Pokud kupující odmítne převzít dodané zboží s vadami, veškeré účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

5.7. V případě nedodání zboží prodávajícím, je kupující oprávněn ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen kupujícímu vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů od okamžiku doručení odstoupení od kupní smlouvy. Peněžní prostředky se převedou na bankovní účet, který určí kupující.

6. Kupní cena

6.1. Kupní cena za zboží, která byla sjednána v kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím a je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen „kupní cena“). V případě, že je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výši, která se považuje za návrh prodávajícího k uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.

6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží předem platební kartou online, resp. dobírkou v místě dodání zboží.

6.3. Při zaplacení kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, se považuje za den platby okamžik, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.4. Povinností kupujícího je zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5. Prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu, pokud nezaplatí kupující prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na Místo a smluvní strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách.

6.6. Montáž, vynesení zboží a náklady s tím související nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

7.2. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme, přechází na něj nebezpečí škody na zboží.

8. Reklamační řád (záruka, odpovědnost za vady, reklamace)

8.1. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady, včas a řádně, pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit. Povinností prodávajícího je vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.2. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen určité součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

8.3. Vyměnit vadné zboží za zboží bez vad může prodávající vždy, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, pokud jde sice o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.5. V případě jiných neodstranitelných vad, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, která mu vyplývají z ust. § 623 Občanského zákoníku (bod 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

8.7. Kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo určené osoby. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných právních předpisů České republiky. Informace o servisních místech a určených osobách pro záruční a pozáruční servis poskytne prodávající kupujícímu na zadní straně záručního listu nebo na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

8.8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8. těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 1 zákona č. 250/2007 Sb. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je v době před odesláním objednávky přečíst.

8.9. Na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího se vztahuje reklamační řád.

8.10. Pokud zboží vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího, má kupující právo uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady zboží.

8.11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen „Oznámení o uplatnění reklamace“) např. ve formě vyplněného formuláře pro uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání k reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen v Oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci i u osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen „určená osoba“). Seznam určených osob je uveden v záručním listu nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.

8.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které lze doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:

 1. a) doručení oznámení o uplatnění reklamace kupujícím prodávajícímu
 2. b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo k tomu určené osobě
 3. c) doručení přístupových kódů, hesel apod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace

8.13. Pokud je předmětem reklamace zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo které je pevně zabudováno, je kupující kromě splnění podmínek dle bodů 8.12 písm. a) a c) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení obhlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo které je pevně zabudováno, začíná dnem, kdy byla provedena obhlídka zboží podle první věty. Pokud však prodávající nebo jím určená třetí osoba navzdory poskytnuté potřebné součinnosti ze strany kupujícího nezajistí provedení obhlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační řízení začíná dnem doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

8.14. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 občanského zákoníku) a právech, která mu vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 občanského zákoníku). Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.15. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen bezodkladně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Jestliže k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

8.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.

8.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.18. Kupující není oprávněn uplatnit právo odpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8.20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

 1. pokud kupující neuplatnil své právo, týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
 2. pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
 3. pokud vznikla vada zboží používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
 4. pokud vznikla vada zboží neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. pokud vznikla vada zboží poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami obvyklého používání zboží,
 6. pokud vznikla vada zboží poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 7. pokud vznikla vada zboží poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným znehodnocením,
 8. pokud vznikla vada zboží neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 9. pokud vznikla vada zboží zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

8.21. Povinností prodávajícího je vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) výměnou zboží,
b) vrácením kupní ceny zboží,
c) předáním opraveného zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.22. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

8.23. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná. Zasílané produkty sportovní výživy, potraviny v dárkových koších a krmiva pro zvířata mají dobu minimální trvanlivosti více než 2 měsíce před datem spotřeby, v případě kratší expirační doby kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky nebo e-mailem a zásilka je odeslána pouze se souhlasem kupujícího.

8.24. V případě záruční opravy zboží se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží.

8.25. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu.

8.26. V případě odstranitelné vady, bude reklamace vyřízena dle rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

a) prodávající vadné zboží vymění nebo
b) prodávající zajistí odstranění vady

8.27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

8.28. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

 1. výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
 2. v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

8.29. V případě neodstranitelné vady nebo vícekrát opakované odstranitelné vady, nebo pokud jde o větší počet různých odstranitelných vad, která zamezují řádnému užívání zboží než bez vady a kupující neprodleně neurčí dle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.

8.30. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

8.31. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.32. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.33. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 8.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek vyčerpáno a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.34. stanovení čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

 1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 3. Kupující si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části „Můj účet“. Kupující může svoji registraci zrušit na základě žádosti, kterou je třeba odeslat na e-mailovou adresu info@naturu.cz.
 4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“) prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
 5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ZnOOÚ, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží.
 6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
 7. Prodávající prohlašuje, že v souladu se ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně pro účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.
 8. Prodávající prohlašuje, že v souladu se ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.
 9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas dle bodu 9.5. těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
 10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
 11. své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek,
 12. identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,
 13. účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
 14. že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou a v rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a e-mailovou adresu, pokud je kupující právnickou osobou,
 15. že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout. 
 16. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.
 17. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:
 18. potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,
 19. účel zpracování osobních údajů,
 20. v obecně srozumitelné formě informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:
  1. identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
  2. identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud nepostupuje prodávající při získávání osobních údajů podle § 34 ZnOOÚ,
 21. v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje ke zpracování,
 22. v obecně srozumitelné formě opis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 23. doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího k zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:
  1. poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; získává-li prodávající osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle ZnOOÚ, sdělí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo zákona, prodávající sdělí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a vyrozumí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
  2. informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,
  3. okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
  4. formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
  5. třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,
  6. opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  7. likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
  8. likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ nebo jiného platného právního předpisu ČR.
 24. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči:
  1. zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
  2. využívání osobních údajů uvedených v § 31 pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
  3. poskytování osobních údajů uvedených v § 31 pro účely přímého marketingu.
 25. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.
 26. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud je takové rozhodnutí učiněno výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě dle odst. 18. těchto Obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.
 27. Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.
 28. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu a ochranu osobních údajů. Pokud nemá kupující způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.
 29. Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost kupujícího dle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti nebo požadavku.
 30. Omezení práv kupujícího podle ZnOOÚ prodávající neprodleně písemně sdělí dotyčné osobě a Úřadu má ochranu osobních údajů.
 31. Prodávající sděluje těmto kupujícímu, že v souladu ZnOOÚ při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:
 • Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, DIČ: 2120099014, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: s.r.o., vložka číslo: 105158/B
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124, DIČ: 2021879959, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sa, vložka č. 803/S

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Pokud dojde k nemožnosti splnit své povinnosti ze strany prodávajícího, vyplývající mu z kupní smlouvy, z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na fyzickém nosiči, jestliže prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.3. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Začátek běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy je stanoven na den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud:

 1. a) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 2. b) zboží objednané kupujícím v jedné j objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 3. c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období, ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.6. Při odstoupení od smlouvy se vyžaduje elektronická forma, způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy omylem nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči, nebo pomocí žádosti o Odstoupení kupní smlouvy uzavřené na dálku. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 písm. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Kompletní postup se žádostí o Odstoupení od kupní smlouvy lze nalézt na tomto odkazu: https://www.naturu.cz/pages/vraceni-zbozi

10.7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předcházejícího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované v žádosti o odstoupení od kupní smlouvy, která se nachází na tomto odkazu: https://www.naturu.cz/pages/vraceni-zbozi zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu (v případě úhrady objednávky na dobírku). 

10.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, se zrušuje od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Není možné požadovat od kupujícího žádné náklady nebo jiné platby, které souvisejí se zrušením doplňkové smlouvy, kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 1 písm. 3, ust. § 10 odst. 1 písm. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

10.9. Ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, je kupující povinen bez zbytečného odkladu odeslat zboží zpět přesně podle stanoveného postupu, který je sdělen prodejcem v sekci Vrácení zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

10.10. Zásilky na dobírku nebudou přebírány prodávajícím a zásilky odeslané jakýmkoli jiným způsobem kromě toho, který je předem stanovený prodejcem nebudou akceptovány. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne elektronického doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něj obdržel na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než je mu doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže odeslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.11. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající pouze v případě, že bylo zboží vráceno prodávajícímu předem stanoveným způsobem. Zboží se vrátí přímo prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

10.12. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.13. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaké použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

10.14 V souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 • poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo jeho poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 • prodej zboží, které bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontováno, složeno nebo použito takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek apod.

10.15. Ustanovení Čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11. Vrácení a výměna zboží

Kompletní postup při vrácení a výměně zboží naleznete na tomto odkazu.

Příloha č. 1

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

Příloha č. 2

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

 1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením e-mailem na adresu: info@naturu.cz

K tomuto účelu použijte vzorovou žádost na odstoupení od kupní smlouvy, která se nachází jako příloha č. 3. 1 obchodních a reklamačních podmínek a postupujte podle návodu, který je uveden na podstránce Vrácení zboží. Přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem, resp. na jiném trvanlivém nosiči.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Prosíme, zašlete nám zboží zpět předem stanoveným způsobem bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy.

Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídáte za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaké je potřebné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

12. Uplatňování daně na prodej zboží na dálku a poskytování služeb na dálku (One Stop Shop)

Společnost Naturu s.r.o. se s účinností od 15. 10. 2023 řídí zvláštním předpisem ve smyslu § 68b zákona č.j. 222/2004 Z.z ve znění pozdějších předpisů. Tento zvláštní předpis umožňuje společnosti využívat zvláštní úpravu uplatňování daně na prodej zboží na dálku na území Evropské unie (tzv. režim One Stop Shop). Společnost Naturu s.r.o. na základě této zvláštní úpravy odvádí českou DPH (21 %) v plné výši v tuzemsku (Slovenská republika), tj. v zemi sídla společnosti. Tuzemský daňový orgán následně předává DPH v plné výši příslušné zemi. V rámci režimu OSS (One Stop Shop) nemá společnost přidělené číslo DPH zahraniční země (Česko), do které prodává své zboží nebo služby, ale využívá tuzemské číslo DPH (SK2121833241).

13. Závěrečná ustanovení

13.1. V případě uzavření kupní smlouvy v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

13.2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.

13.3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

13.4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

13.5. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

14. Alternativní řešení sporů

14.1. Kupující má právo požádat prodávajícího o nápravu v případě, že má pocit, že prodávající porušil jeho práva nebo nevyřídil reklamaci tak, aby byl i on spokojen. Pokud prodávající do 30 dnů na žádost neodpoví nebo na ni odpoví zamítavě, spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. Podle §3 zákona 391/2015 Sb. jsou ARS subjekty orgány a oprávněné právnické osoby. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sb. Žádost může podat také online prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO.

Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výlučně pro spotřebitele fyzické osoby, nikoli nakupující podnikatele. Řešení sporu se probíhá mezi spotřebitelem a prodávajícím, kteří uzavřeli smlouvu na dálku a jejichž spor má hodnotu vyšší než 20 eur. Maximální poplatek, který může ARS požadovat je 5 eur od kupujícího, na úhradu nákladů.